Konsekwencje ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to szereg praw, ale i obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to pozbawienie prawa do czynnego udziału w wychowaniu dziecka.
Konsekwencje Ograniczenia i Pozbawienia Władzy Rodzicielskiej

Czym jest władza rodzicielska?

Z chwilą narodzenia dziecka nabywasz szereg praw, ale i obowiązków związanych z jego osobą. Do podstawowych należą te związane z miejscem zamieszkania, leczeniem, edukacją, religią czy zajęciami dodatkowymi. Władza rodzicielska to zatem prawo do decydowania u kogo i w jaki sposób leczone będzie Twoje dziecko. Do którego przedszkola i szkoły będzie uczęszczało. Czy będzie chodziło na lekcję religii czy może etyki. W jakich zajęciach pozaszkolnych będzie brało udział.

Władza rodzicielska dotyka najważniejszych aspektów związanych z wychowywaniem dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – konsekwencje

Podstawową konsekwencją ograniczenia władzy rodzicielskiej jest pozbawienie prawa do czynnego udziału w wychowaniu dziecka. Jak bardzo rodzic zostanie pozbawiony tego prawa zależy od formy ograniczenia mu władzy rodzicielskiej. Sąd bowiem może ograniczyć władzę rodzicielską tylko w niewielkim zakresie. Ograniczenie może jednak przybrać formę zbliżoną do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Tak stanie się, gdy sąd pozostawi rodzicowi jedynie prawo do pozyskiwania informacji dotyczących dziecka. W takim wypadku rodzic zostanie pozbawiony możliwości współdecydowania o najistotniejszych aspektach dotyczących wychowania dziecka. Będzie miał prawo jedynie zasięgnąć informacji na przykład o postępach w nauce dziecka, ale nie będzie miał możliwości zadecydować o zmianie szkoły. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – konsekwencje

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma żadnych możliwości wpływania na proces rozwoju i wychowania dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej wyłącza jakąkolwiek możliwość udziału i wpływu na życie dziecka. Taki rodzic nie ma możliwości sprzeciwu na przykład w sytuacji zmiany miejsca pobytu dziecka czy szkoły.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej – konsekwencje dla rodzica posiadającego pełnię władzy

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców nie wpływa na zakres władzy rodzicielskiej drugiego. Rodzic, któremu pozostawiona zostaje pełnia władzy rodzicielskiej w sytuacji ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica ma możliwość w większym zakresie samodzielnie podejmować decyzje dotyczące najistotniejszych kwestii dotyczących dziecka. Nie musi zasięgać opinii i zgody drugiego rodzica.

Czy władza rodzicielska może być przywrócona?

Zarówno ograniczenie jak i pozbawienie władzy rodzicielskiej nie następuje raz na zawsze. Identyczna sytuacja ma miejsce w wypadku przyznania pełni władzy rodzicielskiej. Taka władza rodzicielska może być ograniczona. Rodzic, który dotychczas posiadał pełnię władzy rodzicielskiej może być jej także pozbawiony. 

Zmiana w zakresie władzy rodzicielskiej oceniana jest zawsze w kontekście dobra dziecka. Sąd orzekający zweryfikuje także czy taka zmiana przyczyni się do tego, że rodzice będą w sposób należyty wychowywać dziecka. 

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza jednoczesnego ograniczenia lub pozbawienia prawa do kontaktów z dzieckiem. Kwestie te są rozstrzygane przez sąd oddzielnie. Istnieje zatem możliwość, że rodzic zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej, ale jednocześnie będzie miał prawo i obowiązek utrzymywać kontakty z dzieckiem.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Kwestia władzy rodzicielskiej nie wpływa także na obowiązek alimentacyjny. Każdy z rodziców bez względu na to czy i w jakim zakresie ma przyznane prawo do sprawowania pieczy nad dzieckiem ma obowiązek utrzymywać dziecko i przekazywać na ten cel środki, nawet pomimo posiadania najskromniejszych możliwości zarobkowych.

Podstawową konsekwencją ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jest utrata prawa do decydowania o wychowaniu dziecka. Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej zawsze kieruje się dobrem dziecka. Jeśli dostrzeże jakiekolwiek zagrożenie dla dziecka, w tym zwłaszcza jeśli uzna, że rodzice nie mają możliwości wspólnego podejmowania decyzji związanych z dzieckiem, ureguluje sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców.

Zdjęcie autorstwa Taryn Elliott z Pexels

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn