Zapraszamy do udziału w badaniach focusowych

Jednym z elementów projektu Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców są badania naukowe, na podstawie których przygotowujemy raport i publikacje dotyczących problematyki ochrony dziecka.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Sesja Focusowa Standardy Rozstania

Jednym z elementów projektu Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców są badania naukowe, na podstawie których przygotowujemy raport i publikacje dotyczących problematyki ochrony dziecka.

Aby zebrać materiały, które posłużą ich opracowania, rozpoczynamy cykl badań focusowych, podczas których spotkamy się z pedagogami, psychologami, mediatorami, prawnikami i innymi specjalistami profesjonalnie pomagającymi osobom w sytuacji rozstania, a także z samymi rodzicami, którzy w takiej sytuacji się znajdują.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w tych sesjach, zapraszamy do udziału. Będą się one odbywać w formule online na platformie Zoom.

Każda sesja potrwa około godziny i będzie rejestrowana – nagrania posłużą wyłącznie do zebrania materiału badawczego. Dlatego wszystkich uczestników prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie prezentowanych przez nie podczas spotkań treści. Taka zgoda jest warunkiem udziału w sesji.

Liczba miejsc podczas każdej sesji ograniczona jest do 15.

Każdy uczestnik sesji otrzyma upominek w formie bonu zakupowego.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wcześniejszą rejestrację:

Dla sędziów, adwokatów, pełnomocników stron w procesach o rozwód

21 lutego 2022 / 19:00 – https://bit.ly/ADR-Focus-prawnicy-01

3 marca 2022 / 18:30 – https://bit.ly/ADR-Focus-prawnicy-02

Dla mediatorów, psychologów i innych specjalistów pomagających osobom w sytuacji rozstania

23 lutego 2022 / 19:00 – https://bit.ly/ADR-Focus-specjalisci-01

Dla rodziców

26 lutego 2022 / 11:00- https://bit.ly/ADR-Focus-rodzice-01

28 lutego 2022 / 19:00 – https://bit.ly/ADR-Focus-rodzice-02

Ochrona praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców

Projektowane badania wpisywać się będą w perspektywę badań nad dzieciństwem w wymiarze ontologicznym, epistemologicznym i metodologicznym. Będą zatem cechowały się: przyjęciem określonych założeń dotyczących rozumienia dziecka i dzieciństwa, interdyscyplinarnością w kontekście obszarów badawczych, podejściem holistycznym, partycypacyjnym wymiarem badań oraz swoistą metodologią.

Celem badań jest zrekonstruowanie kluczowej dla badań nad dzieciństwem kategorii rozumienia dziecka w sytuacji rozstania rodziców. Na gruncie teorii naukowej celem zatem będzie rozumienie i interdyscyplinarne opisanie kategorii dziecka doświadczającego sytuacji rozstania rodziców, zaś w wymiarze celów praktycznych badania służyć mają zdobyciu praktycznych informacji

o wielorakiej perspektywie rozumienia i przeżywania sytuacji rozstania rodziców przez dziecko. Wiedza taka pomoże trafniej projektować działania w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci i zabezpieczania ich dobra w procesie rozstania. Pomoże także opracować narzędzia dla pełniejszej ochrony prawnej dziecka w takiej sytuacji ( procedury dla sędziów, adwokatów , szkolne procedury działania w sytuacji rozstania, itp.)

Badania zatem będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny. Potrzeba prowadzenia takich badań wynika zarówna z analizy sytuacji społecznej, jak i praktyki prawnej w zakresie zabezpieczania praw dziecka.

Kategoria powyższa analizowana będzie w czterech perspektywach:

  1. Wymiar prawny – miejsce i pozycja dziecka w ramach procedur prawnych dotyczących jego sytuacji w procesach o rozwód i zabezpieczenie jego potrzeb oraz w procedurach opiekuńczych tego dotyczących
  2. Wymiaru „pomagaczy” – kontekst normatywno-proceduralny – perspektywa dziecka w percepcji pracowników wymiaru sprawiedliwości, mediatorów, psychologów pracujących z dzieckiem i rodzinom w sytuacji rozstania
  3. Wymiar rodzicielski – rodzicielska percepcja sytuacji dziecka w aspekcie rozstania
  4. Wymiar szkolny – perspektywa nauczyciela pracującego z dziećmi w sytuacji rozstania Wymiary te w wielu aspektach będą się przeplatały i zachodziły na siebie tworząc jakościowe studia przypadków. Kategoria te będą odczytywane również poprzez analizę tekstów, wytworów oraz w procesie badań fokusowych. Podstawową metodą badawczą będzie dla nas analiza dyskursu społecznego.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców” w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn