Pytania, które słyszy strona na rozprawie rozwodowej

Strony sporu denerwują się przed rozprawą, te nerwy łagodzi przygotowanie do niej i wiedza, o tym, czego możemy spodziewać się na rozprawie.
Pytania, które słyszy strona na rozprawie rozwodowej - webinar

Strony sporu denerwują się przed rozprawą, te nerwy łagodzi przygotowanie do niej i wiedza, o tym, czego możemy spodziewać się na rozprawie.

Innych pytań możemy spodziewać się, gdy ustalamy winę w rozpadzie pożycia a inne usłyszymy, gdy winy nie ustalamy. Tak czy inaczej, strona powinna być przygotowana do odpowiedzi i znać konsekwencje swojego przesłuchania, które będzie zapisane w protokole rozprawy.

Najczęściej zadawane pytania, na które będziemy odpowiadać, to:

1. Czy to pierwszy Pani/Pana związek małżeński?

2. Czy Pan/Pani posiadają wspólne dzieci?

3. Czy posiadają dzieci pozamałżeńskie?

4. Czy łączy Państwa wspólność małżeńska czy były zawiane umowy małżeńskie majątkowe?

5. Czym kierowała/ł się Pani/Pan zawierając małżeństwo?

6. Gdzie zamieszkali Państwo po ślubie? Czyją własnością był dom?

7. Jak układało pożycie małżeńskie na przestrzeni lat?

8. Jak wyglądały Państwa relacje wobec siebie i wobec rodziny współmałżonka?

9. Jakie kwestie zadecydowały o tym, że w Państwa małżeństwie zaczęło dziać się źle?

10. Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa?

11. Od kiedy (data) prowadzą Państwo oddzielne gospodarstwa domowe?

12. Kiedy ustało między Państwem pożycie fizyczne?

13. Czy uczucie między małżonkami ustało? I kiedy? Co miało największy wpływ na wygaśnięcie uczucia?

14. Czy decyzja o rozwodzie jest przemyślana?

15. Czy są jakakolwiek możliwość ratowania małżeństwa?

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci

sąd może dodatkowo zapytać, jak rodzice dzielili się obowiązkami z nimi związanymi, czy potrafią się porozumieć w kwestiach związanych z dziećmi i czy dzieci mają zapewnione podstawowe potrzeby. Ogólnie następuje badanie czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci. Sąd zasądza też alimenty wypytując rodziców o ich możliwości majątkowe i zarobki oraz o potrzeby finansowe dzieci. Pytania w tym zakresie mogą być następujące:

1. Jakie są miesięczne koszty utrzymania dziecka?

2. Jakie są koszty wakacji?

3. Czy dziecko choruje na coś?

4. Jakie są Państwa zarobki z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia?

5. Czy rodzice dziecka są na coś chorzy?

6. Jakim majątkiem Państwo dysponują? (Pamiętajmy, że z naszym dzieckiem musimy podzielić się choćby najskromniejszym wynagrodzeniem oraz że powinno ono żyć na stopie życiowej nie niższej od naszej).

Ustalając kontakty dzieci z rodzicami, sąd (oraz pełnomocnicy stron) zadaje najczęściej następujące pytania:

1) Jak dotychczas sprawowana jest opieka nad dzieckiem?

2) Kto i kiedy spędza czas z dzieckiem?

3) U kogo dziecko mieszka? Jakie tam ma warunki bytowe?

4) Kto jeździ z dzieckiem do lekarzy?

5) Kto utrzymuje kontakt z nauczycielami, wychowawcami dziecka?

6) Jak wyglądają wakacje, ferie, najważniejsze święta w roku dziecka? Kto je organizuje, finansuje?

7) Dlaczego o tej a nie o innej godzinie ojciec albo matka ma odbierać dziecko od drugiego z rodziców? Dlaczego uważamy, że dziecko ma być u drugiego rodzica przez wskazany przez nas czas?

Na rozprawie rozwodowej zdarzają się również pytania o stan rachunków bankowych. Z informacji wskazanej o stanie rachunku bankowego współmałżonka możemy wysnuć wnioski do podziału majątku. Składnikiem majątku wspólnego są również oszczędności zgromadzone przez współmałżonka na rachunkach bankowych. Tak, też warto zapytać o to. Na moment rozprawy rozwodowej często nie mamy już dostępu do wspólnego konta. A podział majątku wspólnego, jeśli nie ma co do niego zgody następuje po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód.

Przedstawione pytania nie wyczerpują wszystkich, jakie mogą być nam zadane na rozprawie. Zawsze najlepiej przygotować się do niej wraz z pełnomocnikiem, który zna naszą sytuację, jest w stanie przewidzieć, o co sąd lub strona przecina nas zapyta i uprzedzić nas abyśmy mogli przygotować rzetelną i zgodną z prawda odpowiedz.

Przesłuchanie stron w sprawie o rozwód jest obligatoryjne. Jak stanowi art. 432 k.p.c., w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd nie może odmówić dopuszczenia takiego dowodu, jeżeli strona go powołała (art. 432 k.p.c). Treść tego przepisu nadaje dowodowi z przesłuchania stron charakter dowodu obligatoryjnego (w sprawach rozwodowych lub o separację), co stanowi odmienność wobec regulacji art. 299 kodeksu postępowania cywilnego odnoszącej się do pozostałych kategorii spraw, w których jest to dowód fakultatywny, subsydiarny i symetryczny, a sąd przeprowadza go wtedy, gdy po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jakie są jednak konsekwencje nie pojawienia się strony na rozprawie? Zagadnienie to poruszę na kolejnym webinarze.

Artykuł powstał na bazie webinaru, który odbył się w ramach Akademii Dobrego Rozstania.

Autorka jest adwokatem specjalizującym się w postępowaniach rodzinnych.

http://adwokat-mm.pl/

https://www.facebook.com/AdwokatMarylaMikolajewska/

Zdjęcie autorstwa Laurenz Kleinheider z serwisu Unsplash

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn