Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sprawa sądowa o ustalenie kontaktów z dzieckiem może trwać wiele miesięcy. Złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów powoduje, że sąd ustali jak kontakty będą wyglądać na czas trwania procesu.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Wioleta Pietrzyk

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Wniosek o Zabezpieczenie Kontaktów z Dzieckiem

Sprawa sądowa o ustalenie kontaktów z dzieckiem może trwać wiele miesięcy. Złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów powoduje, że sąd ustali jak kontakty będą wyglądać na czas trwania procesu. 

Zawsze warto rozważyć złożenie takiego wniosku, nawet jeśli aktualnie, pomimo rozstania, jesteście w stanie się porozumiewać w sprawie kontaktów. Z czasem może okazać się, że będziecie mieć odmienne zdanie, np. choćby co do spędzania świąt z dzieckiem.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów?

Wniosek o zabezpieczenie może złożyć każdy z rodziców przed wszczęciem postępowania lub w trakcie toczącego się już procesu. Oznacza to, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia możesz złożyć, np. wraz z wnioskiem o ustalenie kontaktów, pozwem o rozwód, odpowiedzią na pozew bądź w innym piśmie procesowym. 

Jak wygląda wniosek o zabezpieczenie? 

Ważne, abyś we wniosku o zabezpieczenie wskazał konkretny dzień i godziny wykonywania kontaktów. Poniżej przykładowy wzór jak możesz sformułować wniosek o zabezpieczenie kontaktów:

„Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez uregulowanie kontaktów ojca Jana Kowalskiego z małoletnim synem stron Tomaszem Kowalskim ur. 1 marca 2010 r. w Warszawie, na czas trwania niniejszego postępowania, w ten sposób, że ojciec będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności matki w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz w I i III weekend miesiąca od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 19:00, przy czym ojciec odbierze małoletniego z miejsca zamieszkania, a po zakończeniu kontaktu odprowadzi go w to miejsce.”

W uzasadnieniu wniosku musisz wskazać, dlaczego chcesz zabezpieczenia właśnie w taki sposób. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

Rozważ złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia już przy wnoszeniu pierwszego pisma do sądu.  Jeśli bowiem wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłosisz  w piśmie rozpoczynającym postępowanie (pozew o rozwód, wniosek o ustalenie kontaktów) to nie pobiera się od niego dodatkowej opłaty sądowej. Natomiast, gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożysz już w toku postępowania, to wówczas od takiego wniosku musisz co do zasady uiścić opłatę sądową, która wynosi 100 zł. 

Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez sąd 

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia sąd wydaje albo na posiedzeniu niejawnym albo na rozprawie. W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki, np. gdy zagrożone jest dobro małoletniego dziecka. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, to rozprawa powinna odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Często jednak terminy te są dłuższe. 

Składając do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, twoim obowiązkiem jest uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny. Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza, że nie musisz go ściśle udowodnić. Uprawdopodobnienie nie wymaga więc sformalizowanego przeprowadzenia dowodów, a sąd może poprzestać na oświadczeniach strony zawartych w uzasadnieniu wniosku i dołączonych do niego dokumentach. W praktyce wniosek o zabezpieczenie często składany jest przy wszczęciu sprawy w pierwszym piśmie procesowym, dlatego zawiera wszystkie dowody potrzebne do udowodnienia roszczenia, a nie tylko do jego uprawdopodobnienia. W przypadku kontaktów z dzieckiem, roszczenie to wynika z art. 113 § 1 k.r.o., który stanowi „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. 

Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Oznacza to, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia kontaktów z małoletnim istnieje wtedy, gdy kontakty z dzieckiem nie mogą być realizowane w sposób prawidłowy. Dlatego też wniosek o zabezpieczenie należy odpowiednio uzasadnić wskazując, dlaczego sąd powinien udzielić zabezpieczenia właśnie w żądany przez nas sposób. 

Ważne! Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów, które wyda sąd na czas trwania procesu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli strony są niezadowolone z treści tego postanowienia mogą wnieść na nie zażalenie, jednak samo wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Do czasu rozpatrzenia zażalenia kontakty powinny odbywać się tak jak w wydanym postanowieniu. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie art. 742§3 k.p.c., który przewiduje, że w przypadku postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jego wykonanie zostaje wstrzymane wskutek wniesienia zażalenia.

Warto pamiętać! Wydanie przez sąd postanowienia zabezpieczającego kontakty na czas trwania postępowania nie oznacza, że w takim sam sposób zostaną one uregulowane w postanowieniu końcowym. Postanowienie o zabezpieczeniu ma charakter tymczasowy, sąd wydaje je na podstawie niepełnego materiału dowodowego. Jeżeli w trakcie procesu okaże się, że co innego jest zgodne z dobrem dziecka sąd wyda postanowienie o odmiennej treści. 

Wioleta Pietrzyk

Kancelaria Adwokacka Robert Ofiara

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn